Funktionsmedicin Stockholm / KBT

Vi hittar grunden till dina hälsoproblem

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning där vi på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom.

Välkommen att kontakta oss för att boka in en första konsultation eller en funktionsmedicinsk undersökning! Tillsammans letar vi till orsaken till dina hälsobesvär!

Funktionsmedicin innebär att vi behandlar kroppen som en helhet på en vetenskaplig, evidensbaserad grund. Vi behandlar en mängd hälsoproblem, tillstånd och symtom som hör ihop och kulminerar i symtom som påverkar hälsan – och livet – på ett negativ sätt.

Funktionsmedicin – bra på många områden

 • För dig som har besvär som magproblem, stress, depression och olika typer av hudproblem.

 • Bra för personer som har gått på många läkarbesök utan att lyckas lösa sina hälsoproblem.

 • För dig som vill göra en djuplodande utredning av hälsan för att hitta roten till det onda och få en skräddarsydd behandling.

 • För personer som vill ha rådgivning om hur du kan optimera hälsan och må bra till vardags enligt sina egna förutsättningar.

 • För dig som vill genomföra en hälsokontroll för att kontrollera din allmänna hälsa.


Funktionsmedicin Stockholm

Obalans i kroppen kan ge många besvär 

En obalans i kroppen orsakad av exempelvis inflammationer, hormoner, tarmflora, kost eller miljögifter kan orsaka många olika tillstånd. Funktionsmedicin handlar om att ta reda på grundorsaken till dessa problem och hur allt hör samman.

Du får fylla i ett omfattande hälsoformulär som hjälper oss att få djupgående information om din historik, livsstil, kost, sömn, träningsvanor och dina symtom. Sedan lägger vi upp en skräddarsydd behandling utifrån din biokemi och ger din kropp nya förutsättningar att läka.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri konsultation!

KBT och funktionsmedicin

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn som utgår från kognitiv- och inlärningspsykologi. Enligt inlärningsteorin har alla beteenden en gång lärts in, vilket betyder att man kan lära om eller lära nytt. Med KBT får du hjälp att ändra skadliga och negativa beteenden, känslor och tankar. Våra terapueter lär ut verktyg som gör det lättare att handskas med den mentala hälsan i vardagen. KBT är en framåtlutad och resultatinriktad terapi som passar alla och inte har någon specifik målgrupp. Den här typen av terapi har funnits sedan 1970-talet och är väl beprövad.

Exempel på besvär som kan behandlas med KBT:

 • Sömnsvårigheter

 • Stress

 • Nedstämdhet

 • Ångest

 • Missbruk

 • Ätstörningar

 • Aggressivitet

KBT är en mångsidig behandlingsmetod som går att använda vid flera psykiska diagnoser samt för att behandla kroppsliga symptom och sjukdomar.

Samband mellan fysiskt och psykiskt mående

Modern forskning har visat att det troligtvis finns ett samband mellan depression och inflammationer i kroppen. Därför erbjuder vi provtagning där vi kan utläsa inflammationsmarkörer och hormoner. Vi tar ett helhetsgrepp på kost, motion, sömn och stress för att behandla de upplevda problemen. Vi kombinerar funktionsmedicin och KBT för att nå hälsa och välbefinnande.

Så går en KBT-behandling till

Behandlingen börjar med ett inledande samtal där terapeuten och klienten definierar klientens olika problem och svårigheter samt vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till varför de uppstått. Det kallas för beteendeanalys. Därefter skräddarsyr terapeuten och klienten behandling tillsammans och sätter upp tydliga och mätbara mål.

Under KBT-behandlingen så samtalar terapeut och klienten kontinuerligt. Gradvis får klienten en ökad uppfattning om sitt eget psykiska beteendemönster. Klienten bygger upp och lär sig använda nya verktyg som hen kan använda för att hantera sin psykiska ohälsa. Efter varje samtal får klienten olika uppgifter som hen kan arbeta med själv tills nästa gång terapeut och klienten ses.

Vi tar ett vetenskapligt helhetsgrepp din hälsa